Skip to Content

Ordlista

Cisperson – ett begrepp som används för personer vilkas könsidentitet och könsuttryck stämmer överens med personernas biologiska och juridiska kön. Cis är latin och betyder ”på den här sidan om”. Det betyder att ens juridiska kön, biologiska kön och könsidentitet är av samma slag. En cisperson är i den meningen motsatsen till en transperson.

Hbtq – ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera.

Hiv – en förkortning av humant immunbristvirus. Det är ett virus som bryter ner immunförsvaret och om man inte får behandling utvecklar man så småningom det livshotande sjukdomstillståndet aids. Med en välfungerande behandling kan man däremot leva lika länge som den som inte har hiv, och risken för överföring blir näst intill obefintlig.

Ickebinär – en person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna/man. Kan också vara ett paraplybegrepp för könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, dvs kvinna/man.

Intersektionalitet – ett analytiskt begrepp som används för att synliggöra hur olika maktordningar samverkar. Används vanligtvis för att utifrån samspelet mellan diskrimineringslagens sju grunder studera hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls.

Könsidentitet – en persons självidentifierade, självupplevda kön. Det är alltid den enskilde personen som har rätten att bestämma sin könsidentitet.

Könsuttryck – hur en person uttrycker sitt kön, exempelvis genom kläder, frisyr och kroppsspråk.

Norm – Uttalade eller outtalade idéer, föreställningar och oskrivna regler som formar oss, våra relationer till varandra och samhället.

Normkritik – ett ifrågasättande av föreställningar om vad som anses vara normalt respektive avvikande. Normkritiken används för att synliggöra exkluderande och diskriminerande strukturer. Fokus riktas mot det som uppfattas som ”normalt” istället för mot den som bryter mot normen.

Normmedvetenhet – utifrån en normkritisk analys går det exempelvis att arbeta normmedvetet.

Queer – Queer kan vara en teori inom den akademiska världen, queeraktivism som ett sätt att organisera sig för att förändra rådande normer och strukturer, eller en identitet. Queer som identitet kan handla om att inte behöva definiera sitt kön eller sin sexuella läggning, eller som ett sätt att beskriva sin könsidentitet eller sin sexualitet.

STI – är en förkortning av det engelska begreppet sexual transmitted infections, alltså sexuellt överförbara infektioner.

Transpersoner – ett paraplybegrepp för personer vilkas könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från det juridiska och biologiska kön som registrerades vid födseln. Begreppet handlar inte om sexuell läggning.

Back to top