Skip to Content

Del 2: Hur gör vi då?

Normmedvetet, inkluderande och tillgängligt  

För att alla som bor, vistas och verkar i Göteborgs Stad ska ha en mer jämlik tillgång till sina rättigheter behöver verksamheterna vara fysiskt, kognitivt och språkligt tillgängliga och präglas av ett normmedvetet och inkluderande arbetssätt. Det kan till exempel handla om att bedriva en sex- och samlevnadsundervisning utan att utgå från att alla är heterosexuella cispersoner1 att ge åldersadekvat information om sexualitet till barn såväl som äldre eller att öppna upp för samtal och svara på frågor om SRHR inom socialtjänsten.

Tänk också på att personerna du möter kan ha många olika erfarenheter och ingå i flera olika av de målgrupper som anges i nästa avsnitt.

1 Cisperson – ett begrepp som används för personer vilkas könsidentitet och könsuttryck stämmer överens med personernas biologiska och juridiska kön. Cis är latin och betyder ”på den här sidan om”. Det betyder att ens juridiska kön, biologiska kön och könsidentitet är av samma slag. En cisperson är i den meningen motsatsen till en transperson.

Back to top