Skip to Content

Personer i social utsatthet

Social utsatthet och SRHR

Sociala problem och social utsatthet påverkar den sexuella hälsan negativt. Olika former av socialt risktagande och utsatthet såsom brister i hemmiljön, beroendeproblematik, alkohol- och drogbruk hänger ofta ihop med sexuell utsatthet. Det finns också ett tydligt samband mellan sexuell ohälsa, fattigdom och social exkludering.

Både sexuellt risktagande och sexuell utsatthet är exempelvis betydligt högre bland unga som placerats på SiS-institution jämfört med andra i samma ålder.

Skårner, A., & Svensson, B. (2012). Rusmedel och sexualitet i Sexualitetsstudier, Plantin & Månsson (red) (2012). Malmö: Liber.

Lindroth, M. (2013). Utsatthet och sexuell hälsa – En studie om unga på statliga ungdomshem. (Doktorsavhandling, Fakulteten för hälsa och samhälle, 2013:4). Malmö: Malmö Högskola. Tillgänglig här

Back to top